Czy rankingi lokat są wiarygodne?

Lokaty to dość modna obecnie forma ulokowania wolnych środków finansowych. Wyróżnić można kilka ich rodzajów, lokaty krótkoterminowe, długoterminowe, średnioterminowe czy też kwartalne. Jeśli mowa o lokatach krótkoterminowych, to są lokaty na najwyżej dwa miesiące. Lokaty długoterminowe to lokaty zakładane powyżej roku do nawet trzech lat. Często klienci banków decydują się na lokaty średnioterminowe, a są to lokaty trwającej więcej niż pół roku, a mniej niż jedenaście miesięcy. Od trzech do pięciu miesięcy – na taki okres zakładana jest lokata kwartalna.

» Read more

Lokata Terminowa

Lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Lokaty możemy podzielić według długości okresu, na jaki chcemy powierzyć nasze środki bankowi. Podział ten jest umowny i w zależności od źródła może być różnie określony. Przyjęliśmy następujące założenia:

  • lokaty krótkoterminowe – zawierane na okres do 2 miesięcy,
  • lokaty kwartalne – ich okres trwania to od 3 do 5 miesięcy, jednak najpopularniejsze są lokaty trzymiesięczne,
  • lokaty średnioterminowe – zawierane są na okres od 6 do 11 miesięcy, najczęściej spotykane są depozyty na 6 i 9 miesięcy,
  • lokaty długoterminowe – okres lokowania środków wynosi tu rok, dwa a nawet trzy lata.